فرصت ها و اوقات رفاه کودک!

مقاله از سوددوچه زیتونگ

کودکان در همه گیری به اندازه کافی همراه نیستند

فرصت ها و اوقات رفاه کودک!

در مقاله "Macht -mal!" ، نوشته کریستین فولر و چاپ شده در Süddeutsche Zeitung در 28 فوریه 2021 ، کودکان بار دیگر مورد توجه قرار می گیرند (انجام دهید!). با یادگیری از راه دور ، دانش آموزان خیلی سریعتر از کلاسهای حضوری از بین می روند. ارزش آموزشی کاهش می یابد و خطرات رفاه کودک افزایش می یابد. دولت فدرال این مشکلات را نام می برد ، اما به سختی کارشناسان را فرا می خواند و سپس "دیگران" مجبور به اجرای آن هستند.

او همچنین گزارش داد که و چگونه ElternHotline ما ، و همچنین Krisenchat.de ، در رفع این شکاف کمک می کنند.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه