مشاوره و کمک و تماس اضطراری: در مورد خشونت خانگی کمک کنید

اگر تحت تأثیر خشونت خانگی هستید ، تعداد تلفن و پیشنهادات زیادی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. در اینجا فرقی نمی کند خشونت جسمی ، جنسی یا روانی باشد. مراکز مشاوره زیر از شما با حساسیت و ناشناس حمایت می کنند. با کمک آنها و با سرعت خود می توانید مراحل بعدی را مورد بحث قرار دهید.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه