مشاوره و کمک و تماس اضطراری: پشتیبانی مالی

متأسفانه ممکن است برای هر یک از ما اتفاق بیفتد که روزی به نیاز مالی برسیم. متأسفانه اوقات کورونا خیلی روشن شد! با این حال ، شما به تنهایی نیستید. مراکز مشاوره زیادی وجود دارند که پیرامون موضوع مالی از شما پشتیبانی می کنند. در اینجا می توانید برای مثال اطلاعاتی درباره کار کوتاه مدت ، مزایای اضافی و بودجه اضطراری کودکان را بیابید.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه