مشاوره و کمک و تماس اضطراری: تلفن اضطراری

اگر شما یا شخص دیگری در معرض خطر حاد قرار دارد ، با شماره گیری 112 تماس بگیرید. این تعداد در اروپا می تواند به رایگان دریافت شود. حتی اگر از طریق تلفن همراه خود یا بدون شبکه تلفن همراه تماس بگیرید ، دیگر نیازی به پرداخت هزینه ای نیست. می توانید شماره های اضطراری بیشتری را در اینجا بیابید.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه