مشاوره و کمک و تماس اضطراری: شبکه های محله

همه افراد اطراف خود را دارند که به خود کمک می کنند و یا به آنها احتیاج دارند: محله! پشتیبانی از یکدیگر و همچنین برقراری ارتباط های اجتماعی بسیار خوب می تواند باشد. راه حلهای سریع می توانند به سرعت ایجاد شوند. برای کمک به شما در تماس با همسایگی خود ، شبکه های مختلف محله را در اینجا پیدا خواهید کرد.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه