مصاحبه با دیتر دوهمن ، بنیانگذار ElternHotline در "Die Rheinpfalz"

مقاله روزنامه (19 مارس 2021): "ساختارهای آلمان دیگر مناسب نیستند"

برای دیجیتالی شدن مدارس ، گسترش مراکز مراقبت روزانه و بیماری همه گیر تاج

مصاحبه با دیتر دوهمن ، بنیانگذار ElternHotline در "Die Rheinpfalz"

آلمان عقب است: ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی و دیجیتالی شدن مدارس و همچنین کمبود مهد کودک وضعیت را در آلمان دشوارتر می کند ، زیرا همه گیری فعلی کرونا تاکنون با وضوح بیشتری نسبت به گذشته نشان داده است. پروژه های آموزشی مانند "مدارس بر روی شبکه" یا "مدرسه پیمان دیجیتال" به طور مکرر آغاز می شوند ، اما پس از آن در هیچ جا ناپدید می شوند یا فقط با خونسردی اجرا می شوند. دیتر دومن از این "سیاست ویترین" انتقاد می کند و خواستار فرصت های بهتر آموزشی برای همه کودکان و جوانان است.

مقاله کامل در لینک زیر موجود است (توجه paywall): https://www.rheinpfalz.de/politik_artikel،-politikberater-die-deutschen-strukturen-iegen-nicht-mehr-_arid،5181650.html؟reduced=true

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه