اخبار و اطلاعات: آموزش کودکان در مورد ویروس کرونا

ویروس تاج و اثرات همه گیر را می توان در سراسر جهان احساس کرد. به همین دلیل موضوع را نمی توان از جوانترین میان ما پنهان کرد. بخصوص کودکان بسیار کنجکاو و کنجکاو هستند! احساس می کنید وقتی چیزی اشتباه است یا چیزی تغییر می کند. بنابراین مهمتر از همه صحبت با کودکان در مورد اوضاع و همچنین احساسات است. به همین دلیل است که ما اطلاعاتی را برای شما جمع آوری کرده ایم که می تواند شما را در این روند پشتیبانی کند.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه