oświadczenie o ochronie danych osobowych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z poszczególnych usług na naszej stronie mogą mieć zastosowanie inne przepisy, które w tym przypadku zostaną wyjaśnione osobno poniżej. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.) będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych osobowych. Dane są osobiste, jeśli można je jednoznacznie przypisać do konkretnej osoby fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych osobowych stanowi federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawa o telemediach (TMG). Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieją luki w bezpieczeństwie transmisji danych w Internecie, które uniemożliwiają pełną ochronę przed dostępem osób trzecich.

Dane z serwera

Ze względów technicznych zapisywane są między innymi następujące dane, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej (tzw. pliki logów serwera):

Dane te są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które zostały przez Państwa podane, a zatem nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnej osoby. Są one oceniane dla celów statystycznych, aby móc zoptymalizować naszą obecność w Internecie i nasze oferty.

Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w celu zapisania na nim informacji specyficznych dla danego urządzenia. Używamy następujących plików cookie, aby zoptymalizować naszą stronę internetową dla Ciebie i móc ją stale ulepszać:

Skontaktuj się z nami

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail i/lub formularz kontaktowy. W tym przypadku informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w celu przetwarzania jego kontaktów. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Nie dokonuje się również porównania zebranych w ten sposób danych z danymi, które mogą być zbierane przez inne elementy naszej strony.