خط تلفن والدین

اخبار و اطلاعات

در اینجا مهمترین اخبار و اطلاعات در مورد موضوعات فعلی و همچنین جدیدترین خبرنامه ها از GIZ gGmbH را خواهید یافت

| آموزش کودکان در مورد ویروس کرونا | اطلاعات در مورد ویروس تاج | اطلاعات در مورد ترک تحصیل و تعطیلی مهد کودک | اطلاعات مربوط به والدین مجرد | اخبار | اخبار | پیشنهادات پشتیبانی | چگونه کارفرمایان می توانند پشتیبانی کنند | اطلاعات یادگیری الکترونیکی برای معلمان و مربیان |

خبرنامه Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben gGmbH

این خبرنامه یک پیشنهاد به زبان های مختلف است که به شما از پیشنهادات و تغییرات موجود در ادارات، مؤسسات و سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی راجع به اقدامات لازم برای مهار کردن شیوع ویروس کرونا اطلاع رسانی می کند. هدف، مراجعینی هستند که به ادارات و سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی واقع در اشپانداو و برلین مراجعه می کنند و با مشکل نوشتن یا صحبت کردن به زبان آلمانی مواجه هستند. این خبرنامه مدعی بر این نیست که کامل و بی نقص است، زیرا که روزانه اوضاع اطلاعات مربوط تغییر می کند.