خط تلفن والدین

مشاوره و کمک

در اینجا مهمترین شماره های تلفن و آدرس برای مشاوره و کمک پیدا خواهید کرد

| تلفن اضطراری | در مورد خشونت خانگی کمک کنید | کمک به بحران برای والدین / خانواده | مراقبت شبانه از طریق تلفن | شبکه های محله | پشتیبانی مالی |